קוד האתיקה מיועדים להגדיר כללים העוסקים:

  • ביחסים שבין היועץ לבין הלקוח. 

  • ביחסים שבין חברי הארגון.

  • בתחומי הפעילות של חברי הארגון. 

  • בהיבט המקצועי, מטרת כללים אלה היא מתן יעוץ רק מתוך שיקול מקצועי וכלכלי לטובת הלקוח.

  • בשמירה ובקיום קוד האתיקה, היועץ יביא כבוד לארגון ולמקצוע.

  • יעמיק בכך את מודעות הלקוחות לערך המוסף של היועץ בכלל, ושל יועץ החבר בארגון בפרט.

מטרות הקוד