• יועץ לא ייזום, לא ישתתף ולא ייתן הסכמתו לפעולות שיש בהן תחרות בלתי הוגנת ביועצים חברי הארגון,או רכישת לקוחות בדרך בלתי מכובדת, ו/או נמצאת בסתירה לחובותיו של היועץ.

  • יועץ יתייחס בכבוד ליועץ אחר החבר בארגון, לרבות קשריו עם לקוחות.

  • לא יעביר היועץ את הטיפול בלקוח ליועץ אחר, אלא אם כן נתן לכך הלקוח הסכמה.

  • העברת עניין לטיפול מיועץ ליועץ חייבת להיעשות באופן יסודי ואחראי, מבלי לפגוע ברציפות הטיפול ובאינטרסים של הלקוח.

  • יועץ רשאי להעסיק יועץ אחר (חבר בארגון או שאינו חבר בארגון), כקבלן משנה במילוי משימותיו עבור לקוח. במקרה זה:

  • היועץ המעסיק אחראי כלפי הלקוח לביצוע המשימה.

  • היועץ המעסיק יחייב את קבלן המשנה לשמירת סודיות, כאמור בקוד האתיקה.

  • הסדרי התשלום יסוכמו בין היועץ לבין קבלן המשנה, ואין חובה לידע את הלקוח.

  • בכל עניין מקצועי יגלה היועץ יחס חברי כלפי חברו למקצוע, ואף יסייע לו לבקשתו במילוי התחייבויותיו על פי קוד זה.

  • יועץ לא יפגע במכוון במוניטין המקצועי של יועץ אחר החבר בארגון.יועץ וחברו למקצוע