• קוד האתיקה מגדיר כללי התנהגות ומשמעת מקצועית, בנוסף לדרישות החוק.

  • אין כוונתו של קוד האתיקה ושל הארגון, ואין ביכולתו לגרוע מכל הקשור והכרוך בתחרות חופשית, הנהוגה בשוק תחרותי מרובה לקוחות, מרובה ספקים וטכנולוגיות ואף יועצים, שחלק מהם אף אינו מאוגד בארגוננו.

  • מסמך זה מתבסס על הגדרות בתקנון הארגון, לגבי ישויות המוזכרות בו. כך למשל: "יועץ" הוא גוף חבר בארגון.

  • חברי ארגון היועצים מתחייבים לקבל על עצמם את קוד האתיקה של הארגון, כפי שיפורט להלן.

  • כל יועץ החבר בארגון חייב לחתום על התחייבות למלא אחר הכללים בקוד זה. החתימה חייבת להתבצע אחת לשנתיים.

  • כל תיקון או שינוי בקוד האתיקה יאושר בהצבעה באסיפה הכללית או בדואר אלקטרוני. האישור יתקבל על פי הכללים בתקנון הארגון.

  • תכולת קוד האתיקה חלה על חברי הארגון ו/או הפועלים מטעמם. כל חבר יוודא כי עובדיו ימלאו אחר כללי קוד האתיקה הרלוונטיים.

  • אי-עמידה בהוראות קוד האתיקה יהווה בסיס לצעדים משמעתיים עד וכולל הוצאת חבר מהארגון.

מבוא