• קיבל היועץ עניין לטיפולו, אינו רשאי להפסיק את הטיפול בו לפני סיומו המוסכם, אלא אם כן:

  • נתגלו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול.נוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית.

  • לא שולם שכר-טרחה והוצאות.

  • סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול.

  • החליט היועץ להפסיק טיפול בעניין לפני סיומו, יודיע על כך ללא דיחוי ללקוחו.

  • חובה על היועץ, במידת האפשר, להפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של לקוחו.

  • במקרה של הפרת חוזה מצד הלקוח, על היועץ להפעיל שיקול דעת, אם בדעתו לנקוט צעדים,שמשמעותם הפסקה חלקית או מלאה של הטיפול בלקוח.

הפסקת טיפול