• היועץ חייב בגילוי נאות כלפי הלקוח.

  • בכל מקרה שלכאורה יש חשש לניגוד אינטרסים, על היועץ להודיע ללקוח על כל מערכת יחסים, מצבים או עניינים העלולים להיראות כמשפיעים על האובייקטיביות של שרותיו.

  • היועץ לא ייתן שרות במקרים כגון אלה:

    • לצדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין.

    • ללקוח ולקבלן או לספק של הלקוח באותו עניין או פרוייקט.

    • שניים או יותר לקוחות מתחרים בנושאים רגישים - אלא בהסכמת הצדדים.

  • היועץ לא ייתן ללקוח שרות, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך במתן שרות, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובותיו כלפיו, או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר, או בשל סיבה דומה אחרת.

  • היועץ יפעל להגיע להסכמה עם הלקוח, לתחום את השירות המקצועי אשר יתן היועץ ללקוח, כדי למנוע התנגשות עם שרות ללקוח אחר או עם עניין או עם חובה אחרת של היועץ, בתנאי שצמצום השירות הינו סביר בנסיבות העניין ואינו פוגע בחובת הנאמנות של היועץ ללקוחותיו.

מניעת ניגוד אינטרסים