• מידע שהגיע ליועץ אצל הלקוח ישמר ביסודיות, בהתאם לטיבו, ובכפוף להסכם בין היועץ ללקוח,למעט מידע שהינו נחלת הכלל, או שהפך להיות נחלת הכלל לפני מסירתו על ידי היועץ לגורם נוסף.

  • היועץ יתייחס לכל הידע והמידע האישי והעסקי שנאסף במסגרת העבודה ונוגע לענייני הלקוח בסודיות הנדרשת,על מנת לא לפגוע באינטרסים של הלקוח.

שמירת סודיות