• לקוח או יועץ רשאים להתלונן בפני מזכירות הארגון כנגד יועץ, במקרים בהם נגרם להם נזק, או עלול להיגרם להם נזק, לפי דעתם.

 • יועץ, שבידו מידע מוסמך לגבי יועץ אחר שפעל בניגוד לקוד זה, רשאי להתלונן בפני מזכירות הארגון,ולהעביר לידיה את המידע שברשותו.

 • על המזכירות לבדוק את המידע, ולהחליט אם המידע ראוי להמשך טיפול.

 • המזכירות רשאית למנות גוף מבין חברי הארגון, לבדיקת המידע, ולבקש ממנו דוח והמלצות בנושא.

 • במקרה שהבדיקה אינה מאששת את המידע, היא תפסיק את הטיפול בו.

 • לגבי יועץ שפעל בניגוד לקוד זה, המזכירות רשאית:

 • לנזוף בחבר.

 • להתרות בחבר, כי יוצא מן הארגון, אם לא ימנע מפעולות הנוגדות את קוד האתיקה.

 • למנות ועדה מבין חברי הארגון, ולהטיל עליה לבדוק ולהמליץ על דרכי פעולה לגבי חבר הארגון,

 • שלגביו התקבל מידע כי נהג בניגוד לקוד האתיקה.

 • לפרסם בין חברי הארגון את שם החבר ואת הפעולות שביצע בניגוד לקוד האתיקה.

 • להמליץ לשלול חברות בארגון מחבר, שנמצא על ידי גוף משפטי כי פעל בניגוד לקוד האתיקה של הארגון.


 • האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת המזכירות, להחליט על הוצאת חבר מן הארגון, אם החבר פעלבניגוד לקוד אתיקה זה. במקרה זה, על המזכירות להביא לידיעת החברים לפחות שבועיים לפני הדיון וההצבעה באסיפה הכללית, פרוטוקולים מפורטים של הישיבות, ראיות ונימוקי ההחלטות שהתקבלו במזכירות בעניין.


 • לחבר המיועד להוצאה מהארגון תינתן האפשרות להציג את עמדתו ולהסבירה בפני האסיפה הכללית טרם ההצבעה
סמכויות הארגון בקשר לאתיקה