• להגביר את המודעות ליתרונות שבקבלת יעוץ מקצועני.
  • קביעת כללי אתיקה מקצועית לחברים בעמותה ולפקח על שמירתם בכפוף לכל דין.
  • להעלות ולהשביח את הרמה המקצועית של החברים בארגון.
  • למנוע תחרות בלתי הוגנת, מצד גורמים בלתי מתאימים.
  • למסד את מעמדו של הייעוץ המקצועי בתחום מערכות תקשוב ומערכות מתח נמוך בישראל.
  • להגדיר תנאי סף ודרישות לעיסוק בייעוץ בתחום מערכות תקשורת.
  • מעורבות בעיצוב מדיניות בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בתחום התקשורת.
  • ​ליזום פעולות רווחה למען חברי העמותה.

מטרות הארגון